โรงงานสีเขียว
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

โรงงานสีเขียว หมายถึง โรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  อ่านต่อ...

รังสรรค์ชิ้นงานโลหะด้วยเลเซอร์คัท

ตัดชิ้นงานโลหะด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ Trumpf จากเยอรมนี งานทุกชิ้นควบคุมการตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนและเวลาในการผลิต  อ่านต่อ...

คุณประโยชน์ของอลูมิเนียมประดับอาคาร

ทนทาน, สวยงาม บ่งบอกถึงรสนิยม และสถานะเป็นเอกลักษณ์ (ไม่เหมือนใคร), ทนไฟ, ไม่ก่อเกิดมลพิษ 
อ่านต่อ...

โรงงานสีเขียว

โรงงานสีเขียว หมายถึง โรงงานที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลักการ 3 Rs  และ Clean Technology การพัฒนาผลิตภาพการผลิต( Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักสิ่งแวดล้อม ( Eco-Design-Eco Product ) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

เราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นโรงงานสีเขียวใน 5 ระดับดังนี้
  1. ความมุ่งมั่นสีเขียว ( Green Commitment ) คือมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
  2. ปฏิบัติสีเขียว ( Green Activity ) คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  3. ระบบสีเขียว ( Green System ) คือการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  4. วัฒนธรรมสีเขียว ( Green Cultural ) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโนทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในองค์กร
  5. เครือข่ายสีเขียว ( Green Network ) คือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย
 
ประโยชน์ของการพัฒนาโรงงานสีเขียว
  1. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ
  2. ชุมชนโดยรอบได้รับความเป็นธรรมเข้าถึงโอกาสการมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว
  3. เกิดการสร้างงานและการจ้างงานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีการว่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรมคนงานมีความสุขกับการทำงานและสภาพแวดล้อมที่ดี
  4. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยุดต้นทุน สร้างโอกาสการแข่งขัน
  5. สร้างโอกาสทางการตลาดโดยเน้นประเด็น “สีเขียว”ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

ตัวอย่างผลงาน

ลูกค้าของเรา

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าคนสำคัญของเรา ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องและพร้อมก้าวไปพร้อมกับเรา ด้วยคุณภาพผลงานที่เรากล้ารับประกัน

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries